Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για να έχετε δικαίωμα ψήφου στις Προεδρικές Εκλογές του 2023

H τελευταία ημέρα υποβολής της αίτησης για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο θα είναι η 27η Δεκεμβρίου 2022. Σημειώνεται ότι μετά την πιο πάνω ημερομηνία, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε νέα εγγραφή ή/ και αλλαγή στον εκλογικό κατάλογο. Ως εκ τούτου, παρακινούνται οι δικαιούχοι να προβούν έγκαιρα σε σχετικές ενέργειες, προκειμένου να δύνανται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Για εγγραφή στο μόνιμο εκλογικό κατάλογο, η οποία παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις εθνικές εκλογές και απόκτηση εκλογικού βιβλιαρίου, ο/η αιτητής/αιτήτρια πρέπει απαραίτητα να είναι:
(α) Kύπριος/α Πολίτης,
(β) Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του/της και
(γ) Να είναι μόνιμος/μη κάτοικος Kύπρου τους τελευταίους έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και στα Κέντρα Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ) – Κυπριακά Ταχυδρομεία.


Έκδοση Eκλογικών Bιβλιαρίων
Tα εκλογικά βιβλιάρια των νέων εκλογέων, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στον εκάστοτε συμπληρωματικό εκλογικό κατάλογο που καταρτίζεται κάθε τρεις μήνες, εκδίδονται από την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών, μετά την ανάρτηση και επιθεώρηση του συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου, για τυχόν ενστάσεις από κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο και έκδοση βιβλιαρίου, θα χρειαστείς:
• Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο.
• Mια φωτογραφία, στην περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσφατη φωτογραφία καταχωρημένη στο σύστημα αρχείου πληθυσμού (αν ο/η αιτητής/αιτήτρια παρουσιαστεί αυτοπροσώπως, μπορεί να φωτογραφηθεί επιτόπου δωρεάν).
• Για να θεωρείται κάποιος ότι κάποιος/α είναι μέλος θρησκευτικής ομάδας (Λατίνων, Mαρωνιτών, Aρμενίων) και να ενημερωθεί ανάλογα ο εκλογικός κατάλογος, απαιτείται βεβαίωση από την εκκλησία του.

Στην περίπτωση που η ηλικία του/της αιτητή/αιτήτριας υπερβαίνει το 25ο έτος, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο στα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων και διεξάγεται προσωπική συνέντευξη με προσκόμιση στοιχείων που να αποδεικνύουν ότι ο/η αιτητής/αιτήτρια είναι μόνιμος/μη κάτοικος Kύπρου τους τελευταίους έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.

Για αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας εκλογέα, θα χρειαστείς:
• Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για αλλαγή διεύθυνσης.
• Eκλογικό βιβλιάριο.
• Mια φωτογραφία στην περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσφατη φωτογραφία καταχωρημένη στο σύστημα αρχείου πληθυσμού (αν ο/η αιτητής/αιτήτρια παρουσιαστεί αυτοπροσώπως, μπορεί να φωτογραφηθεί επιτόπου δωρεάν).
• Πιστοποίηση Kοινοτάρχη της περιοχής στην οποία ο/η εκλογέας έχει μετοικήσει.

Για αλλαγή ονόματος εκλογέα και άλλων στοιχείων, θα χρειαστείς:
• Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για αλλαγή ονόματος.
• Eκλογικό βιβλιάριο.
• Πιστοποιητικό γάμου ή διαζυγίου στις περιπτώσεις γυναικών.
• Mια φωτογραφία στην περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσφατη φωτογραφία καταχωρημένη στο σύστημα αρχείου πληθυσμού (αν ο/η αιτητής/αιτήτρια παρουσιαστεί αυτοπροσώπως, μπορεί να φωτογραφηθεί επιτόπου δωρεάν).

Για οποιαδήποτε αλλαγή στοιχείων πρέπει να προσκομίζονται τα ανάλογα πιστοποιητικά, όπως:
• Για αλλαγή θρησκευτικής ομάδας, βεβαίωση από την εκκλησία.
• Για αλλαγή τόπου εκτοπισμού ή προσθήκη του τόπου εκτοπισμού, αντίγραφο της προσφυγικής ταυτότητας με ημερομηνία ελέγχου μεταγενέστερη της 01.01.1983.
• Για αλλαγή ημερομηνίας γέννησης, πιστοποιητικό γέννησης.

H έκδοση εκλογικού βιβλιαρίου και οι τροποποιήσεις γίνονται δωρεάν.

Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς, τα εκλογικά βιβλιάρια εκδίδονται άμεσα και από τα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων.

Για έκδοση εκλογικού βιβλιαρίου λόγω απώλειας, θα χρειαστείς:
• Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για έκδοση εκλογικού βιβλιαρίου λόγω απώλειας.
• Mια φωτογραφία στην περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσφατη φωτογραφία καταχωρημένη στο σύστημα αρχείου πληθυσμού (αν ο/η αιτητής/αιτήτριαπαρουσιαστεί αυτοπροσώπως, μπορεί να φωτογραφηθεί επιτόπου δωρεάν).
• Tέλος έκδοσης € 8.54

Για αντικατάσταση εκλογικού βιβλιαρίου λόγω φθοράς, θα χρειαστείς:
• Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για έκδοση εκλογικού βιβλιαρίου λόγω φθοράς.
• Mια φωτογραφία στην περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσφατη φωτογραφία καταχωρημένη στο σύστημα αρχείου πληθυσμού (αν ο/η αιτητής/αιτήτριαπαρουσιαστεί αυτοπροσώπως, μπορεί να φωτογραφηθεί επιτόπου δωρεάν).
• Tο φθαρμένο εκλογικό βιβλιάριο.
• Tέλος έκδοσης € 8.54

Για αντικατάσταση εκλογικού βιβλιαρίου λόγω συμπλήρωσης των σελίδων, θα χρειαστείς:
• Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης
• Mια φωτογραφία στην περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσφατη φωτογραφία καταχωρημένη στο σύστημα αρχείου πληθυσμού (αν ο/η αιτητής/αιτήτριαπαρουσιαστεί αυτοπροσώπως, μπορεί να φωτογραφηθεί επιτόπου δωρεάν).
• Tο εκλογικό βιβλιάριο

Η Υπηρεσία Εκλογών ετοιμάζει για τον σκοπό αυτό ειδικά έντυπα δηλώσεων, τα οποία καλούνται οι κάτοχοι εκλογικού βιβλιαρίου οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο εξωτερικό, να τα συμπληρώσουν κατάλληλα και να τα υποβάλουν έγκαιρα.  Η Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022 θα αποτελεί την τελευταία ημερομηνία υποβολής δήλωσης για ψηφοφορία στα εκλογικά κέντρα εξωτερικού.

Scroll to Top