η κυπροσ αξιζει καλυτερα

Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Σημείωση απορρήτου σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων δυνητικών εργαζομένων (σύμφωνα με το άρθρο 13)

Εισαγωγή

Έχετε δείξει ενδιαφέρον να γίνετε μέλος της COMPANY NAME και ως εκ τούτου θεωρείστε ως δυνητικός υπάλληλος αυτής της εταιρείας. Αυτή η ειδοποίηση σας εξηγεί πώς η ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (η οποία περιλαμβάνει τις θυγατρικές της εταιρείες και αναφέρεται ως ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή Εταιρεία ή εμείς) θα συλλέγει, θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για εσάς κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης. Είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε για αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Η παρούσα Ειδοποίηση κοινοποιείται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για θέση εργασίας στην ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή να εκδηλώσουν με άλλον τρόπο ενδιαφέρον να συνάψουν εργασιακή σχέση με την ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Η ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητό σας και να χειρίζεται τα δεδομένα σας με ανοιχτό και διαφανή τρόπο. Θα χειριστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία με πλήρη σεβασμό στην προσωπικότητά σας και τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τον κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ο Κανονισμός) καθώς και ο Νόμος 125(Ι)/2018.

Σας ζητάμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτή τη Σημείωση καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το ποιοι είμαστε, πώς και γιατί συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία, τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας στοιχεία και για τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας και την εποπτική αρχή αρχές σε περίπτωση που έχετε παράπονο.

Ορισμοί

Στην παρούσα ανακοίνωση:

Προσωπικά δεδομένα σημαίνει οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με εσάς, που θα μπορούσαν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, όπως το όνομά σας, ο αριθμός ταυτότητας, ο αριθμός τηλεφώνου σας.

Επεξεργασία σημαίνει οποιαδήποτε λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών που εκτελούνται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με αυτοματοποιημένα μέσα ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, καταγραφής, οργάνωσης, δομής, αποθήκευσης, προσαρμογής ή τροποποίησης, ανάκτησης, διαβούλευσης, χρήσης, αποκάλυψης με διαβίβαση, διάδοση ή με άλλο τρόπο διαθέσιμο, ευθυγράμμιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

Ποιος συλλέγει και διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα (υπεύθυνος επεξεργασίας);
Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ενεργεί ως ελεγκτής σε σχέση με τον εαυτό της καθώς και σε σχέση με θυγατρικές εταιρείες που παρέχουν βοηθητικές υπηρεσίες, όπως διοικητικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, μεταφράσεις και άλλες υπηρεσίες.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Προστασία Δεδομένων μας
Αξιωματικός στο:

Τηλέφωνο: ΠΕΛΑΤΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-Mail: EMAIL ΠΕΛΑΤΗ

Σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε και διατηρούμε
Τι πληροφορίες

Ενδέχεται να συλλέξουμε τις ακόλουθες πληροφορίες κατά τη διαδικασία πρόσληψης:

Το όνομά σας, το επώνυμό σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. διεύθυνση, αριθμοί σταθερού και κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση email).
Λεπτομέρειες για τα προσόντα, την εμπειρία σας, (συμπεριλαμβανομένου βιογραφικού, ακαδημαϊκών ή εκπαιδευτικών πτυχίων), Συστατική/Συστατική Επιστολή, Άδεια για Εγγεγραμμένη Άσκηση
Η εθνικότητα και η ημερομηνία γέννησής σας.
Λεπτομέρειες των παραπομπών σας.

Ενδέχεται να συλλέξουμε τις ακόλουθες πληροφορίες μετά το στάδιο της προεπιλογής και πριν λάβουμε την τελική απόφαση για πρόσληψη:

Πληροφορίες σχετικά με το προηγούμενο ακαδημαϊκό ή/και εργασιακό σας ιστορικό, συμπεριλαμβανομένου του μισθού σας.
Πληροφορίες σχετικά με τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά σας προσόντα.
Η εθνικότητά σας, άδεια οδήγησης. οικογενειακή κατάσταση.
Ορισμένες από τις παραπάνω κατηγορίες ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς, ανάλογα με τη θέση για την οποία κάνετε αίτηση.

Πώς συλλέγουμε τις πληροφορίες
Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες από εσάς, τους διαιτητές σας (λεπτομέρειες για τους οποίους θα έχετε παράσχει), τον πάροχο εκπαίδευσης ή οποιονδήποτε σχετικό επαγγελματικό φορέα.

Γιατί συλλέγουμε τις πληροφορίες και πώς τις χρησιμοποιούμε
Συνήθως συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για τους ακόλουθους σκοπούς:

Να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα για τη σύναψη σύμβασης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)), όπως η εξέταση της αίτησής σας και η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τη σύναψη σύμβασης εργασίας·
για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ)), όπως η εργατική νομοθεσία και η φορολογική νομοθεσία·
για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας, αλλά μόνο εάν αυτά δεν παραβιάζονται από τα συμφέροντα, τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ)), όπως: (i) κατά τη λειτουργία και την ασφάλεια της τεχνολογίας των πληροφοριών (IT) τμήμα της Εταιρείας. (ii) κατά την εφαρμογή ενός συστήματος παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος (CCTV) στις εγκαταστάσεις μας· (iii) κατά τη διαχείριση κινδύνων της Εταιρείας· (iv) κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας ή/και της διεκδίκησης νομικών αξιώσεων·
λόγω της ρητής συγκατάθεσής σας (άρθρο 6(1)(α)): Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να έχετε συμφωνήσει με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, δηλαδή να μοιραστείτε τις πληροφορίες σας με πελάτες μας που ενδιαφέρονται για πρόσληψη.
Σε αυτήν την περίπτωση, η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας και έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Ωστόσο, η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκληση. Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι η συλλογή και η επεξεργασία των πληροφοριών μας είναι πάντα ανάλογη. Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στις πληροφορίες που συλλέγουμε ή στους σκοπούς για τους οποίους τις συλλέγουμε και τις επεξεργαζόμαστε.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας
Γενικά, δεν κοινοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Τα Προσωπικά Δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν εσωτερικά στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού μας για τους σκοπούς της άσκησης πρόσληψης. Επιπλέον, μερικές φορές, μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούμε ορισμένες από τις παραπάνω κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων με άλλα μέρη, όπως πελάτες που ενδιαφέρονται για στρατολόγηση, αφού λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας. Ο αποδέκτης των δεδομένων θα δεσμεύεται από υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.

Σημειώνουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες (χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) ή σε διεθνείς οργανισμούς.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τις πληροφορίες σας
Θα επεξεργαστούμε και θα αποθηκεύσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας κατά τη διαδικασία πρόσληψης. Το χρονικό διάστημα για το οποίο διατηρούμε τις πληροφορίες σας θα εξαρτηθεί από το εάν η αίτησή σας είναι επιτυχής και αν εργάζεστε από εμάς, τη φύση των σχετικών πληροφοριών, τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία ή σύμφωνα με οποιαδήποτε σχετική Οδηγία του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες πρόσληψης για όχι περισσότερο από έξι (6) μήνες, μετά τους οποίους θα καταστραφούν. Εάν υπάρχει σαφής επιχειρηματικός λόγος για τη διατήρηση των πληροφοριών πρόσληψης για περισσότερο από έξι (6) μήνες, ενδέχεται να το πράξουμε, αλλά πρώτα θα σας ενημερώσουμε σχετικά, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για το οποίο θα διατηρηθούν και θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας.

Εάν η αίτησή σας είναι επιτυχής, θα διατηρήσουμε μόνο τις πληροφορίες πρόσληψης που είναι απαραίτητες σε σχέση με την απασχόλησή σας.

Λάβετε υπόψη ότι η παραπάνω περίοδος ενδέχεται να παραταθεί εάν για νομικούς (όπως οι εν εξελίξει διαδικασίες) ή τεχνικούς λόγους δεν μπορούμε να διαγράψουμε τις παραπάνω πληροφορίες.

Τα δικαιώματά σας
Έχετε μια σειρά από σημαντικά δικαιώματα, σύμφωνα με τον Κανονισμό. ΕΙΔΙΚΑ:

Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα (άρθρο 15): σημαίνει ότι ενδέχεται να λάβετε πληροφορίες ή/και αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε δωρεάν.

Scroll to Top